ปฏิทินการศึกษา ปี2562

17 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา
23 พฤษภาคม 2562 วันไหว้ครู
15 กรกฎาคม 2562 วันแห่เทียนเข้าพรรษา
31กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2562 สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
22 ตุลาคม 2562 กิจกรรมวันกีฬาสี
1 พฤศจิกายน 2562 ทำบุญครบรอบศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง
10 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
29-31 มกราคม 2563 ค่ายพักแรม
10 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
...เมษายน 2563 กิจกรรมวันสงกรานต์