หลักสูตร

รายละเอียดและขั้นตอนของหลักสูตร

1. ฝึกอบรมเด็กประเภทไป-กลับวันจันทร์-ศุกร์ระหว่าง เวลา 08.00 -15.00 น.
2. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 17 เมษายน - 31 กรกฎาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 13 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 3 เปิดภาคเรียน 11 ธันวาคม - 31 มีนาคม

การฝึกทักษะรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆเพื่อตัวเองและสังคม

1. ทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อแขนขา และลำตัว ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการเคลื่อนไหวทุกแบบไม่ว่าจะเป็นการ นั่ง ยืน เดิน วิ่ง กิจกรรมที่ใช้
ในการฝึกเช่น การเดินทรงตัวบนกระดาน การเดินเกาะราวคู่

2. กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของร่างกาย เช่น นิ้วมือฝึกการทำงานประสานกันของมือและตาเช่น การหยิบจับสิ่งของ การขีดเขียน การตัดกระดาษ ฯลฯ

3. ทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ

ฝึกการเตรียมความ ทางด้านวิชาการใช้ความคิดความจำ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสัตว์ สิ่งของ บุคคล เวลา สถานที่ กิจกรรมที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้ได้แก่
การแยกความเหมือน ความต่างของสี ขนาด รูปทรง เป็นต้น

4. ทักษะด้านภาษา
ฝึกการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการหรือเรื่องราวที่อยากบอก เด็กบางคน พูดไม่ได้ แต่อาจสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยครูและผู้ใกล้ชิดจะช่วยสอน
ทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนมากกว่าที่จะใช้ท่าทาง

5. ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง
ฝึกทักษะในการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การล้างหน้าแปรงฟัน การสวมเสื้อผ้ารองเท้า ฯลฯ

6. ทักษะด้านสังคม
ฝึกให้เด็กได้รู้จักการปฏิบัติตัวต่อคนใกล้ชิด ( พ่อ แม่ พี่ น้อง ครู พี่เลี้ยง ) และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ( โดยการทำงานเป็นกลุ่ม ) การควบคุมอารมณ์ การมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ( ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ) การเป็นผู้ให้และผู้รับ การช่วยเหลือผู้อื่น

นอกจากการฝึกทักษะทั้ง 6 ด้านแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริม ซึ่ง เน้นการออกกำลังกาย ดนตรี ศิลปะ และงานเกษตร เช่น การบริหารร่างกายประกอบดนตรี การวิ่ง ว่ายน้ำ
ขี่จักรยาน เล่นดนตรี ( อังกะลุง ขิม ขลุ่ยฯลฯ ) ทำสวนครัว ศิลปะประดิษฐ์ ทั้งยังจัดให้เด็กได้มีโอกาส ฝึกงานง่ายๆ ได้ทัศนศึกษาและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศกาล
ประจำปีต่างๆ กับคนทั่วไป

คู่มือจัดขั้นตอนสอนเด็กพิการทางสติปัญญา (ฉบับปรับปรุง)
learning21.in.th/view/2319?fbclid=IwAR1ZRu8meNn-iLL4Pmuk87FjhpAq1L02odaPcRuFO382JGaYYYcVpy5kqSg