คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

ประธานกิตติมศักดิ์
คุณหญิงโสภร วงศ์สวรรค์

กรรมการที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี
คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม
พล.ต.ต.จักร จักษุรักษ์
นางเสาวนีย์ เชาวน์ชูเวชช
นางดวงใจ เกรียงไกรกุล
นางสาวพิศมัย ขนบดี

ประธานและกรรมการบริหาร
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

กรรมการ
ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์
ม.ร.ว.เดือนเด่น กิติยากร
นางภาวิณี สิมะโรจน์
รศ.ทิพย์วัลย์ สีจันทร์
นางศิริอร มณีสินธุ์
นางศศิพงศ์ อมาตยกุล
นางสมนวล เลาหประสิทธิ์
นางนลินี สุวรรณ
นางวนิดา เหมะรัต
นางวันทนี รุจิระประภา
เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ผู้อำนวยการ กองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน