คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

ประธานกิตติมศักดิ์
คุณหญิงโสภร วงศ์สวรรค์

กรรมการที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี
ม.ร.ว.เดือนเด่น กิติยากร
นางสาวพิศมัย ขนบดี

ประธานและกรรมการบริหาร
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

กรรมการ
นางศศิพงศ์ อมาตยกุล
ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์
นางสมนวล เลาหประสิทธิ์
นางวนิดา เหมะรัต
นางนลินี สุวรรณ
นางกุลนันท์ ซานไทโว
นางศิริอร มณีสินธุ์
รศ.ทิพย์วัลย์ สีจันทร์
นางวันทนี รุจิระประภา
นางขวัญเนตร รัตนพฤกษ์
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา