ปฎิทินปีการศึกษา 2556

โครงการกิจกรรมและกิจกรรมพิเศษประจำปีการศึกษา 2556
10 มกราคม 2556 วันเด็กแห่งชาติ
มกราคม 2556 วันปีใหม่บุคลากรศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
มีนาคม 2556 งานชมรมผู้ปกครองและครู
เมษายน 2556 ค่ายพักแรม
เมษายน 2556 วันสงกรานต์
13 มิถุนายน 2556 วันไหว้ครู
19 กรกฏาคม 2556 แห่เทียนพรรษา
12 สิงหาคม 2556 วันแมแห่งชาติ
กันยายน 2556 งานสัปดาห์วิชาการ
25 ตุลาคม 2556 กีฬาสี
1 พฤศจิกายน 2556 ทำบุญครบรอบศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
15 พฤศจิกายน 2556 งานลอยกระทง
ธันวาคม 2556 งานวันพ่อ