รายละเอียดกิจกรรมปี 2552

10- 11 กันยายน 2552
การแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ ภาดกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552
อาจารย์กาญจนา ภัทราพรนันท์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำคณะครูและนักเรียนไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 30 ตุลาคม 2552
ทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญารับมอบเงินจำนวน ๔๘๑,๐๙๘.๗๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดบาท เจ็ดสิบสตางค์) จาก ดร.วรพัฒน์ อรรถยุกติ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น พร้อมคณะ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2552
อธิบดี/ผู้พิพากษา/เจ้าหน้าที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มาเยี่ยมชม/เลี้ยงอาหาร/บริจาคเงินและสิ่งของ รศ.ทิพวัลย์ สีีจันทร์ และคุณภาวิณี สิมะโรจน์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯต้อนรับ

วันที่ 14 ธันวาคม 2552
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญารับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) จาก คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตราแพ้ค(ประเทศไทย)จำกัด ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2552
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญารับมอบเงินบริจาคจำนวน 59,200 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาท) จาก คุณไกรสีห์ วงศ์วุฒิอนันต์ พร้อมคณะ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2552
คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี แจกของขวัญและเลี้ยงอาหารและคลีนิคทันตกรรมอัศวานันสนับสนุนลูกโป่งและถ้วยรางวัล

วันที่ 23 ธันวาคม 2552
เจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลี้ยงอาหารกลางวัน

ค่ายพักแรม

งานชมรมผู้ปกครองและครู

งานวันเด็ก