การอบรมสัมมนา

การอบรมสัมมนา
1-2 และ 15-16 กันยายน 2553
ศูนย์ฯ ได้จัดอบรมการใช้คู่มือจัดขั้นตอนสอนเด็กปัญญาอ่อนให้ผู้ปกครองและครูรุ่นหลังที่ยังไม่ได้รับการอบรมในตอนแรก
ก่อนจะปรับปรุงคู่มือทั้ง 6 ทักษะพร้อมเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่ยังไม่ได้ลงพิมพ์ในชุดแรก