ความร่วมมือจากผู้ปกครอง

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญาได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่ส่งบุตร หลาน เข้ามารับการเรียน การสอนกับทางศูนย์ โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน เป็นอย่างดี และ สม่ำเสมอ นอกเหนือจากนี้ทางศูนย์ฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอความรู้ คำแนะนำ บทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจ การฝึกฝน การปฎิบัติ ตลอด จนความช่วยเหลือ ต่อบุตรหลานในเวลาที่อยู่ด้วยกันในครอบครัว โดยจัดให้มีการสัมมนา การอบรมเชิงปฎิบัติการ แก่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ