กิจกรรมเสริมพิเศษ

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาตราฐานแล้ว กิจกรรมเสริมพิเศษจะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างความรู้รอบด้านสำหรับเด็กนักเรียน

กิจกรรมทักษะทางภาษา
ฝึกทักษะการสื่อสาร เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารเพื่อบอกความต้องการและฟังคำสั่งและปฏิบัติตามได้ จะช่วยลดปัญหาทานด้านพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ความคับข้องใจ ซึ่งช่วยเด็กมีช่องทางในการสื่อสารมากขึ้น

กิจกรรมดนตรีบำบัด
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างอิสระ ฝึกสมาธิ ส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมเกี่ยวกับตัวเอง สิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
คลิ๊ก เพื่อดูตัวอย่างดนตรีบำบัด


กิจกรรมกายภาพบำบัด

ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะกลไกของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ นั่ง ยืน เดิน วิ่ง และเคลื่อนไหวได้อย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นพื้นฐานเพื่อจะ ฝึกทักษะอื่นที่สูงขึ้นต่อไป

กิจกรรมบ้านจำลอง
บ้านจำลอง เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการดำรงค์ชีวิต การพึ่งพาตนเอง และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวได้
อย่างมีความสุข

กิจกรรมว่ายน้ำ
ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว ช่วยให้การฝึกมีความผ่อนคลาย น้ำจะช่วยให้เด็กรู้สึกสบาย ช่วยลดปัญหาสำหรรับนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวให้สงบลง

กิจกรรมกีฬา
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาระบบกล้ามเนื้อ การทำงานประสานสัมพันธ์กันของกลไกการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ฝึกทักษะพื้นฐานในการออกกำลังกาย
และพื้นฐานทางด้านกีฬาง่ายๆ


กิจกรรมศิลปะบำบัด
ศิลปะเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้เด็กมีสมาธิ ผ่อนคลาย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
คลิ๊ก เพื่อดูตัวอย่างศิลปะบำบัด