ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี

โรงพยาบาลบำราศนราดูรได้ให้ความอนุเคราะห์
วัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009 และ 2011 แก่คณะครู เด็ก และผู้ปกครองของศูนย์ฯ ตามลำดับ